2019-11-13

Apie konfederaciją

Lietuvos maisto pramonininkų konfederacija (toliau – Konfederacija) yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – atstovauti Konfederacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

Konfederacijos teisinė forma – asociacija.

Konfederacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo (toliau – Asociacijų įstatymas), kitų teisės aktų.

KONFEDERACIJOS TIKSLAI

Konfederacijos tikslas – tenkinti Konfederacijos narių poreikius šiose srityse:

 • skatinti Konfederacijos narius dalyvauti maisto produktų bei jų gamybos technologijos parodose;
 • atstovauti Konfederacijos narių interesams, juos ginti Lietuvos ir užsienio institucijose bei organizacijose;
 • rengti seminarus, metodines rekomendacijas, informacinius biuletenius ir kitus leidinius Konfederacijos ir jos narių veiklos klausimais;
 • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, tarptautinėmis ir kitų šalių organizacijomis ir būti jų nare;
 • kaupti, apibendrinti ir platinti Konfederacijos nariams statistinę informaciją;
 • atstovauti ir tarpininkauti Konfederacijos nariams plečiant tarpusavyje naudingus ryšius su užsienio bendrovėmis ekonominio, techninio ir technologinio bendradarbiavimo bei rinkotyros srityse;
 • dalyvauti svarstant ir rengiant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, tiekti pasiūlymus valstybės institucijoms;
 • teikti Konfederacijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą;
 • palaikyti glaudžius ryšius su kitomis funkcionuojančiomis Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių asociacijomis, susivienijimais bei jų nariais, keistis informacija.

KONFEDERACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Konfederacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys. Minimalus Konfederacijos narių skaičius yra trys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.

Konfederacijos narys turi teisę:

 • dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
 • rinkti ir būti išrinktiems į Konfederacijos valdymo ar kitus organus;
 • naudotis Konfederacijos teikiamomis paslaugomis;
 • susipažinti su Konfederacijos dokumentais ir gauti visą informaciją apie Konfederacijos veiklą;
 • susipažinti su Konfederacijos narių sąrašu;
 • bet kada išstoti iš Konfederacijos;
 • kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

Konfederacijos narys privalo:

 • laikytis Konfederacijos įstatų;
 • teikti Konfederacijos valdymo organams reikalingą informaciją apie savo veiklą, susijusią su Konfederacija;
 • nustatyta tvarka laiku mokėti nario ar kitus nustatytus mokesčius;
 • dalyvauti visuotiniame narių susirinkime;
 • saugoti jam atskleistas Konfederacijos ir jos narių komercines ir kitas paslaptis;
 • vykdyti Konfederacijos valdymo organų priimtus sprendimus ir kitus nario įsipareigojimus.

KONFEDERACIJOS ORGANAI

Konfederacijos organai yra Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), Konfederacijos Valdyba (toliau – Valdyba) ir direktorius (toliau – Direktorius).

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Susirinkimas – aukščiausias Konfederacijos organas, kuriame sprendžiamojo balso teisę turi visi Konfederacijos nariai. Vienas narys Susirinkime turi vieną balsą.

VALDYBA

Tarp Susirinkimų Konfederacijos veiklai vadovauja Valdyba, kurią sudaro penki nariai ir kurią vieneriems metams išrenka Susirinkimas. Valdybos nariais gali būti tiek fiziniai asmenys – Konfederacijos nariai, tiek Konfederacijos narių – juridinių asmenų atstovai.

DIREKTORIUS

Direktorius – vienasmenis Konfederacijos valdymo organas, Susirinkimo renkamas vienerių metų kadencijai. Direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, įstatais, Susirinkimo ir Valdybos sprendimais, Direktoriaus darbo reglamentu, patvirtintu Valdybos.